PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

ŠEBO TRUCK, s. r. o. – odťahovo-dopravná spoločnosť
Ďumbierská 41, 949 01  Nitra

Článok 1

Rozsah nákladnej dopravy

Dopravca vykonáva cestnú nákladnú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu zásielok s možnosťou v ojedinelých prípadoch doplnenia kusovou zásielkou, ktorá je adresovaná do miesta určenia vozovej zásielky. Vzhľadom na charakter vozového parku sa prepravy vykonávajú na valníkových vozidlách a odťahových vozidlách. Dopravca vykonáva aj odťahovú cestnú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu havarovaných, pokazených a aj nových vozidiel.

Dopravca nevykonáva prepravu nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín a živých zvierat.

Článok 2

Prepravná zmluva

Zmluva o preprave vecí sa uzatvára na základe telefonickej, faxovej alebo písomnej objednávky najneskôr jeden deň pred začatím nakládky alebo pri dohodnutých prepravách na základe telefonického upresnenia. Prepravy podľa CMR (dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave) majú odlišnú úpravu od právnej úpravy pre vnútroštátnu prepravu tovarov.

Dohoda CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za úplatu cestným motorovým vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ak je to uvedené v zmluve, leží v dvoch rôznych štátoch a aspoň jeden z nich je zmluvným štátom Dohody CMR.

Objednávateľ vo svojej objednávke uvedie presný dátum, hodinu a miesto nakládky. Ďalej uvedie trasu, miesto prechodu hraníc a dátum a čas doručenia zásielky. Uvedie miesto preclievania zásielky, prípadne meno kontaktnej osoby, ktorá zásielku prevezme. K objednávke priloží cenovú ponuku za prepravu. Uvedie tiež ďalšie potrebné informácie týkajúce sa prepravy. Dopravca po preskúmaní objednávky potvrdí jej prijatie alebo zamietnutie telefonicky alebo faxom.

Dokladom o uzatvorení zmluvy je nákladný list. Nákladný list CMR sa vyhotovuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a dopravcom. Prvé vyhotovenie dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca. Zvyčajne sa nákladný list vyhotovuje v piatich až siedmich exemplároch. Posledné dva slúžia dopravcovi, ktorý ich prikladá k faktúram za dopravu, ak sa s odosielateľom zásielky (prepravcom) nedohodne o cene za prepravu inak.

Ak je potrebné zásielku naložiť na niekoľko vozidiel alebo ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, majú odosielateľ alebo prepravca právo žiadať o vystavenie takého počtu nákladných listov, koľko vozidiel má byť použitých alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

Nákladný list CMR musí obsahovať tieto údaje:

 • miesto a dátum vystavenia,
 • meno a adresu odosielateľa,
 • meno a adresu prepravcu,
 • meno a adresu príjemcu,
 • miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
 • obvyklé pomenovanie povahy prepravovaných vecí a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie,
 • počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
 • hrubú hmotnosť zásielky alebo iným množstvom vyjadrené množstvo tovaru,
 • náklady spojené s prepravou (dovozné vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdaje vznikajúce od okamžiku uzatvorenie zmluvy až do vydania zásielky),
 • pokyny pre colné a iné úradné jednania,
 • údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek doložke podlieha ustanoveniam tejto dohody.

Nákladný list musí prípadne obsahovať aj tieto údaje:

 • zákaz prekládky,
 • výdavky, ktoré berie odosielateľ na seba,
 • výšku dobierky, ktorá má byť vybraná pre dodaní zásielky,
 • udanie ceny zásielky a čiastky vyjadrujúcej osobitný záujem na dodaní,
 • pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
 • dohodnutú lehotu, počas ktorej má byť preprava vykonaná,
 • zoznam dokladov odovzdaných prepravcovi.

Obidve strany môžu zapísať do nákladného listu ešte iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné.

Dopravca sa v záujme zabezpečenia zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky riadi ustanoveniami Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR). Zvláštny dôraz sa kladie na plnenie ustanovení článkov 4 až 10, ktoré upravujú režim práce osádok vozidiel (osádky, čas vedenia vozidla, prestávky, čas odpočinku, …).

Článok 3

Postavenie objednávateľa

Objednávateľ prepravy má právo zúčastniť sa na nakládke zásielky, v prípade potreby na základe dohody s dopravcom zabezpečiť sprievod zásielky na svoje náklady až do miesta určenia. Objednávateľ je povinný presne deklarovať prepravovaný tovar, zabezpečiť jeho správne balenie. Zodpovedá za celistvosť a úplnosť zásielky.

Pri oneskorení začatia nakladania zásielky, pri jej neuskutočnení alebo jej nedokončení zavinenej objednávateľom, zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojím konaním (pokuty, penále a iné prípadné sankcie za nedodržanie termínu doručenia zásielky). V takomto prípade dopravca, alebo ním poverená osoba vyhotoví zápis o skutkovom stave, ktorý bude slúžiť ako doklad pre prípadné súdne konanie o náhradu vzniknutej škody z titulu nedodržania podmienok prepravy.

Článok 4

Vymedzenie vecí na prepravu

Dopravca vzhľadom na charakter vozového parku prednostne prepravuje tovar uložený na paletách, v balíkoch, prípadne v bedniach, sudoch, kontajneroch. Ďalej prepravuje strojné a iné zariadenia, konštrukcie, ktoré svojimi rozmermi nepresahujú povolené parametre podľa príslušných predpisov o prevádzke na pozemných komunikáciách. Prednosť na prepravu majú zásielky humanitného charakteru, prepravy vo verejnom záujme, prepravy výrobkov tuzemských výrobcov a pod.

Článok 5

Vymedzenie vecí vylúčených z prepravy

Dopravca neprepravuje nebezpečné veci, rýchlo kaziace sa potraviny a živé zvieratá

Článok 6

Vzťah objednávateľa a členov osádky vozidla

Pri preberaní zásielky na prepravu dopravca preskúma správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov, ich značkách a číslach, vonkajší stav zásielky a jej obalu. Odosielateľ má právo žiadať od dopravcu preskúšanie hrubej hmotnosti zásielky alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Dopravca má nárok na náhradu výloh spojených s týmto preskúšaním. Výsledok preskúšania sa zaznamená v nákladnom liste.

Ak neobsahuje nákladný list výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamžiku prebratia dopravcom v zjavne dobrom stave, a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi uvedenými v nákladnom liste.

Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné k colnému a ďalším úradným konaniam vykonávaných pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie o ktoré požiada.

Dopravca nie je povinný skúmať, či doklady a informácie sú správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté preto, že nie sú doklady alebo neboli poskytnuté potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ však nejde o nedostatok zavinený dopravcom.

Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo jej poškodenie, ktoré vznikne od chvíle prevzatia zásielky na prepravu až do chvíle jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

Článok 7

Zmena prepravnej zmluvy

Odosielateľ môže až do doby vydania zásielky prijímateľovi dodatočne nariadiť dopravcovi, že:

 1. zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania,
 2. zásielka má byť počas prepravy zadržaná,
 3. dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené,
 4. zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi,
 5. má byť zvýšená, znížená alebo zrušená dobierka,
 6. zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia,
 7. časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo na iné miesta vykládky ako bolo určené v prepravnej zmluve alebo v prepravnom liste.

V prípadoch uvedených pod písm. d), f), g) môže odosielateľ zásielky nariadiť ďalšiu prepravu aj iný druh prepravy alebo použitie iného dopravného prostriedku. Pokyny iného druhu nie sú prípustné. To isté platí pre pokyny o jednotlivých častiach zásielky okrem prípadov uvedených pod písm, g).

Dopravca môže vykonanie dodatočného pokynu odmietnuť, odročiť alebo vykonať iným spôsobom, keď:

 • pokyn v tom čase vydaný už nie je možné vykonať,
 • jeho vykonanie by odporovalo zákonným ustanoveniam alebo iným právnym predpisom,
 • by hodnota zásielky nekryla vzniknuté zvýšené náklady a tieto nie sú uhradené alebo ich úhrada nie je zabezpečená.

Ak odosielateľ zásielky nariadil, že zásielka má byť v mieste určenia zadržaná, dopravca je oprávnený za každé zdržanie alebo skladovanie požadovať dohodnuté poplatky. Ak trvá zadržanie viac ako 12 hodín, môže dopravca náklad na nebezpečie a ťarchu odosielateľa zásielky vyložiť a uskladniť, pritom je povinný odosielateľa o tom upovedomiť. Po príchode zásielky na miesto určenia a po splnení povinností vyplývajúcich z prepravného listu, môže udeliť prijímateľ zásielky nasledovné pokyny:

 • aby mu bola zásielka v mieste určenia prepravená na iné miesto určenia ako uvedené v prepravnom liste,
 • aby bola zásielka vydaná s prepravným listom oproti zaplateniu prepravného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke v mieste určenia tretiemu,
 • aby mu bol vydaný prepravný list, ale zásielka aby bola oproti zaplateniu dovozného a iných poplatkov spočívajúcich na zásielke v mieste určenia vydaná tretiemu,
 • aby časti zásielky boli dodané na rozličné alebo iné miesta vykládky ako je uvedené v prepravnom liste.

Ak sa na základe dodatočného pokynu zásielka počas prepravy zadrží, tak sa požaduje okrem prípadne vzniknutých iných nákladov dovozné až po miesto na ceste, kde bola zásielka zadržaná. Za prijatie dodatočného pokynu odosielateľa zásielky sa vyberá dohodnutý poplatok, keď v dôsledku dodatočného pokynu dôjde k zmene prepravného.

Článok 8

Nakladanie s tovarom

1.  Odovzdanie zásielky na prepravu

Odosielateľ je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy. Kusovú zásielku je potrebné zreteľne a nezmazateľne označiť takým spôsobom, aby bol zistený odosielateľ a prijímateľ zásielky. Dopravca je povinný prevzatie potvrdiť v prepravnom liste. Dopravca musí zásielku umiestniť tak, aby bola chránená pred poškodením.

Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniam prvého odseku, môže dopravca jej prijatie odmietnuť. Márnu jazdu a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť,

Dopravca je povinný prevziať zásielku, ktorá má zjavné známky poškodenia len v tom prípade, keď odosielateľ zásielky takýto stav písomne potvrdí v prepravnom liste.

2. Obal a označenie zásielky

Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať na prepravu v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave. Odosielateľ je povinný zásielku zabaliť aj vtedy, ak je nebezpečenstvo, že zásielka môže počas prepravy svojimi vlastnosťami spôsobiť škodu osobám, iným zásielkam, vozidlu, prípadne iným zariadeniam dopravcu. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.

Odosielateľ zásielky je povinný zabezpečiť taký obal, ktorý svojimi rozmermi, konštrukciou a vlastnosťami umožní použitie modernej nakladacej techniky v doprave. Ďalej je povinný označiť zásielku, alebo jej časti ak je to nevyhnutné pre uľahčenie manipulácie alebo zamedzenie zámeny s inou zásielkou. Odosielateľ je ďalej povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy manipulačnými značkami, ak to vyžaduje charakter zásielky.

3. Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku odosielateľ zásielky a vykládku prijímateľ zásielky. Ak vykonáva nakládku a vykládku dopravca celkom alebo čiastočne, môže za tento výkon požadovať dohodnutú náhradu. V prípade, že nakládku a vykládku vykonáva úplne alebo čiastočne dopravca, zásielka sa považuje za prijatú až pri začatí nakládky a až po ukončení vykládky za dodanú.

Za prevádzkovo bezpečnú nakládku zásielky na vozidlo a nakladacie práce na vozidle zodpovedá dopravca, ak nebolo dohodnuté inak.

Odosielateľ alebo prijímateľ zásielky je povinný poskytnúť zodpovedajúce nakladacie zariadenie, ak ho má k dispozícii.

Dopravca je zodpovedný za to, aby bolo vozidlo naložené len v rámci povolenej celkovej hmotnosti vozidla. Ak sa zistí prekročenie povolenej hmotnosti vozidla, ktoré bolo zavinené chybnými údajmi o váhe na strane odosielateľa, ten znáša všetky škody a náklady, ktoré vznikli dopravcovi z dôvodu preťaženia vozidla. V prípade, že sa zistí preťaženie až počas prepravy, vyloženie nadváhy sa vykoná na účet a nebezpečie odosielateľa. Dopravca neodkladne o tom informuje odosielateľa a zaznamená to do prepravného listu. Ak sa vykoná vyloženie nadváhy, tak sa počíta za hmotnosť zostávajúce na vozidle prepravné z miesta odoslania až na miesto určenia. Za vyloženú časť sa počíta prepravné za ubehnutú trasu podielovo. Ak sa na pokyn odosielateľa prepravuje vyložená časť zásielky ďalej alebo späť do miesta nakládky, považuje sa táto preprava za osobitný prepravný výkon a patrí za ňu aj osobitné prepravné.

4. Čas čakania

Pre časy čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke a vykládke až do začatia nakladacích alebo vykladacích prác a každé dopravcom nezavinené prerušenie nakladacích alebo vykladacích prác.

Ak odosielateľ zásielky dopravcu vyzve, pričom je doba preberania zásielky dohodnutá a ak trvá pri preberaní zásielky čas čakania neúmerne dlho, tak dopravca môže od zmluvy odstúpiť. Za zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času patrí dopravcovi dohodnutá náhrada.

5. Časový priebeh prepravy

Prepravné zmluvy sa majú realizovať v priebehu dohodnutých termínov. Ostatné sa realizuje neodkladne.

Prevzatie a dodanie zásielky sa uskutočňuje spravidla v pracovnom čase miestne obvyklom, ak prípadne nebolo dohodnuté inak.

6. Prevzatie zásielky prijímateľom

V mieste určenia odovzdá dopravca prepravný list a zásielku prijímateľovi zásielky oproti potvrdeniu prijatia zásielky v prepravnom liste. Po dopravení zásielky do miesta určenia je prijímateľ povinný zásielku neodkladne prevziať. Ak dôjde pri vykládke k zdržaniu z viny prijímateľa, dopravca má nárok na zdržné v dohodnutej výške.

Ak odosielateľ požadoval v prepravnom liste prepočítanie alebo preváženie zásielky v mieste určenia, alebo žiada prijímateľ zásielky pri dodaní aby zásielka bola za jeho prítomnosti prepočítaná alebo prevážená, dopravca musí tejto požiadavke vyhovieť  v prípade, že sú k dispozícii vhodné zariadenia na váženie. Za prepočítanie alebo preváženie má dopravca nárok na dohodnutú náhradu.

Prijatím nákladu prijímateľom zanikajú všetky nároky z prepravnej zmluvy voči dopravcovi s výnimkou nasledovných prípadov:

 • nároky odosielateľa za škody spôsobené nesprávnym dodaním zásielky, chybami pri vybavovaní zásielky a inými porušeniami prepravnej zmluvy z viny dopravcu,
 • nároky za škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou prevádzkovateľa,
 • nároku za stratu alebo poškodenie zásielky, keď ich prijímateľ zásielky pri prijatí zásielky výslovne uplatnil,
 • nároky za škody na zásielke, ktoré pri jej prevzatí prijímateľom zásielky zvonku rozpoznateľné za predpokladu, že prijímateľ zásielky neodkladne po zistení škody a najneskôr v priebehu siedmich dní po prijatí zásielky náhradu škody uplatnil u odosielateľa.

7. Termín dodania

Ak termín dodania nebol dohodnutý v prepravnej zmluve, termín dodania začína plynúť pre zásielky prijaté dopravcom do 12,00 hodiny o 18,00 hodine a pre všetky zásielky prijaté poobede o 24,00 hodine. Termín dodania je pre každých začatých 100 km 3 hodiny.

Ak je deň po dni podania nedeľa alebo sviatok, tak začína termín dodania o deň neskôr. Ak je posledný deň termínu dodania nedeľa alebo sviatok, termín dodania začína až od zodpovedajúcej hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Odosielateľ zásielky môže s dopravcom dohodnúť  skrátený termín dodania, čo zaznačí do prepravného listu.

Termín dodania sa považuje za dodržaný, keď je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi zásielky, alebo z dôvodov, ktoré sú na strane prijímateľa zásielky nemohla byť dodaná, hoci bol o príchode zásielky upovedomený alebo mu bola zásielka v mieste určenia poskytnutá na prevzatie.

Termín dodania môže byť ovplyvnený:

 • zastavením prepravy zapríčineným opatreniami colných alebo iných orgánov štátnej správy,
 • zadržaním prepravy na základe dodatočných pokynov odosielateľa zásielky,
 • časom potrebným na vyloženie nadváhy,
 • úradne nariadeným zastavením premávky, ktoré dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy,
 • zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcu tým, že na zásielke alebo obale museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená.

8. Prekážky prepravy a dodania

Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví prijímateľovi obchádzkovou trasou alebo náhradnou dopravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú tras a odosielateľ zásielky bol pred prijatím prepravného listu a zásielky dopravcom upozornený na nevyhnutnosť obchádzky.

Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak na strane dopravcu nie je zavinenie prekážky, má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané iné a vedľajšie výkony. Ak nedá odosielateľ zásielky v primeranom termíne žiadny splniteľný pokyn, odosielateľ hradí náklady za skladné a zdržné. Ak je odstránená prekážka pred príchodom pokynu, zásielka sa dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny, odosielateľa zásielky je potrebné o tom upovedomiť.

Ak nie je po príchode zásielky na miesto určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, odmieta prijatie, nevyplatí dobierku alebo ak sa vyskytne pred vyplatením dobierky iná prekážka dodania, dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady informovaný o prekážkach dodania, alebo že zásielka má byť v takom prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi ako je uvedené v prepravnom liste. Odosielateľ môže zmocniť v prepravnom liste tretiu osobu k udeľovaniu pokynov.

Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca informovať, alebo ak je pokyn nevykonateľný, môže byť zásielka deponovaná v sklade na nebezpečie a náklady odosielateľa zásielky.

9. Dĺžka prepravnej cesty

Dopravca, ak s odosielateľom zásielky nedohodol dopravnú cestu, je povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na povahu zásielky a druh použitého vozidla.

10. Zodpovednosť z prepravnej zmluvy

Dopravca je zodpovedný za všetky priame škody a za straty v dôsledku prevádzkových nehôd, ako za škody, ktoré vzniknú celkovou alebo čiastočnou stratou alebo poškodením zásielky v čase od prijatia zásielky na prepravu až po jej dodanie.

Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia zásielky na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom zásielky.

Keď dopravca zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky, alebo to potvrdí ten, ktorý má dispozičné právo, je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis. Pri nárokoch na náhradu škody je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody, najmä prepravný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet škôd a iné podklady dokazujúce nárok na náhradu.

Článok 9

Manipulácia s prepravnými listinami

Prepravný list ako doklad sprevádza zásielku od jej prevzatia na prepravu až po vydanie zásielky prijímateľovi, prípadne jej likvidáciu.

V medzinárodnej preprave tovarov sa používa nákladný list CMR.

Nákladný list CMR sa vyhotovuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a prepravcom. Prvé vyhotovenie dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca. Zvyčajne sa nákladný list vyhotovuje v piatich až siedmich exemplároch. Posledné dva exempláre slúžia dopravcovi, ktorý ich prikladá k faktúram za prepravu, ak sa odosielateľom zásielky (prepravcom) nedohodne o cene za prepravu inak.

Ak je potrebné zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, majú odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie takého počtu nákladných listov, koľko vozidiel má byť použitých alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

Článok 10

Postup osádky nákladného vozidla pri mimoriadnych udalostiach

Mimoriadnou udalosťou počas prepravy môže byť dopravná nehoda, požiar vozidla, poškodenie, strata, zničenie tovaru, ohrozenie života alebo zdravia osádky vozidla a pod,

 • Postup v prípade dopravnej nehody – osádka vozidla sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona a nariadeniami príslušného štátu. O účasti na dopravnej nehode, či už zavinenej alebo nezavinenej, neodkladne informuje svojho zamestnávateľa. Ten neodkladne oznámi vznik tejto udalosti odosielateľovi zásielky.
 • Postup v prípade vzniku požiaru vozidla, prípade tovaru – osádka sa snaží vlastnými silami a prostriedkami zlikvidovať požiar, prípadne zabezpečí privolanie pomoci. Tak isto o vzniknutej situácii informuje svojho zamestnávateľa. Ten informuje odosielateľa zásielky, ktorý určí pokyny k preprave zásielky do určeného miesta.
 • V prípade ohrozenia života alebo zdravia osádky sú členovia osádky vozidla povinný počínať si maximálne zodpovedne, zabezpečiť odbornú lekársku pomoc a o týchto prípadoch neodkladne informovať svojho zamestnávateľa.
 • V prípade poškodenia alebo zničenia tovaru postupovať podľa článku 8 tohto prepravného poriadku.
Pečiatka firmy

0 comments